DPO Teams persondatapolitik

Cookies
Vi anvender ikke cookies eller andre teknologier til tracking af brugere af vores hjemmeside. Dit besøg på vores hjemmeside er derfor fuldstændig anonymt, med mindre du vælger at sende os en besked via kontaktformularen.

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivs-beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
DPO Team ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan se vores kontaktoplysninger på www.dpoteam.dk under ”Kontakt os

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Vi behandler kun de persondata, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge vores kontaktformular.

Vi behandler personoplysningerne med henblik på at kunne besvare din henvendelse. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af en opgave for din virksomhed eller afgivelse af tilbud på samme. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i Danmark og vil som minimum være underlagt en tavshedspligt. Skal tredjemand involveres i løsning af en opgave, der indebærer behandling af virksomhedens personoplysninger, vil der blive indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I bestående kundeforhold opbevarer vi personoplysningerne, så længe kundeforholdet består med henblik på at kunne betjene dig bedst muligt. Henvendelser, der ikke fører til oprettelsen af et kundeforhold, slettes senest 6 måneder efter seneste kontakt.

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjemand til markedsføringsformål
Punktum.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside www.dpoteam.dk.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.